Εικόνα admin

Στις 07/05/21 πραγματοποιήθηκε η κοινωνική σύνοδος κορυφής του Πόρτο, στην οποία οι εταίροι, με μια κοινή δέσμευση, υιοθέτησαν τους τρεις πρωταρχικούς στόχους για το 2030 που καθορίζονται στο σχέδιο δράσης της Επιτροπής για τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων.

Στην κοινή δέσμευση, οι υπογράφοντες χαιρετίζουν το σχέδιο δράσης για τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων ,το οποίο προβλέπει συγκεκριμένες δράσεις για την περαιτέρω υλοποίηση των 20 αρχών του πυλώνα. Ο πυλώνας διαρθρώνεται γύρω από τρία κεφάλαια: 1) ισότητα ευκαιριών και πρόσβαση στην αγορά εργασίας 2) δίκαιοι όροι εργασίας 3) κοινωνική προστασία και ένταξη. Επιπλέον, το σχέδιο δράσης προτείνει πρωταρχικούς στόχους για την απασχόληση, τις δεξιότητες και την κοινωνική ένταξη σε επίπεδο ΕΕ, οι οποίοι θα πρέπει να επιτευχθούν έως το 2030.

Για περισσότερες πληροφορίες: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_21_2301